Záznam z veřejné schůze Spolku Jiráskova čtvrť, z.s.

která se konala dne 8.6. 2023 v Komunitním centru Údolní. Schůzi předcházelo roznesení 530 pozvánek a anketních lístků do schránek bytových a rodinných domů po celé Jiráskově čtvrti.

Účast: 13 občanů

4 členové spolku: ing. J. Fiala, ing. T.Urban, Mgr. A. Fialová, ing. E.Lačňáková

Presenční listina byla dobrovolná

Účelem veřejné schůze bylo seznámit občany v Jiráskově čtvrti s námětem, jak tady zlepšit dopravní situaci a v souvislosti s ní i hledat řešení na úpravu chodníků, parkování, zadržování srážkových vod , umístění kontejnerů. Získat k námětu připomínky občanů, kteří detailně znají situaci v nejbližším okolí.

Program jednání:

 1. Důvody pro vypracování studie dopravy a veřejných prostranství
 2. Prezentace „Námětu na dopravní studii“
 3. Diskuse k námětu
 4. Další záměry

Program připravil a jednáním provázel ing. Jiří Fiala. K jednotlivým bodům uvedl:

 1. Důvody pro vypracování studie dopravy a veřejných prostranství
  1. Studie je potřebná, protože úředníci MHMP a úředníci MČ Praha 4 vydávají povolení ke stavbám v naší lokalitě, aniž znají místní poměry a mají k tomu potřebné podklady.
  2. Územní plán Prahy, z něhož vycházejí, je zcela obecný a umožňuje úředníkům subjektivní výklad.
  3. Řada úředníků nemá potřebné vzdělání a praxi v oblasti urbanismu a tvorby životního prostředí. Nevědí, nebo ignorují, že při povolování jednotlivých staveb musí vycházet z širokých potřeb celé lokality a uplatňují salámovou metodu. Při rozhodování ignorují usnesení Rady magistrátu hl.m.Prahy č. 1723 ze dne 18.7.2017, kterým byla schválena Strategie adaptace hl.m. Prahy na klimatickou změnu. Ta jim ukládá požadovat, aby schvalované projekty zahrnovaly mj. opatření pro zadržování vody v krajině a snižování teplot ve veřejném prostoru.
  4. Protože poslední plán pro Jiráskovu čtvrť je z roku 1935. Výstavba v následujících létech se od něj výrazně odchýlila, aniž by někdo prověřil její dopady na celou Jiráskovu čtvrť.
  5. Protože chceme, aby vznikla „kuchařka“, která povolování staveb usměrní.
  6. Protože velké části vozovek na našich ulicích se blíží havarijnímu stavu. Bude se muset nejen položit nová vrstva asfaltu, musí se pořádně upravit nevyhovující, případně zcela chybějící, podkladní vrstvy. A to je už značný zásah a tedy i příležitost, aby se to udělalo pořádně a odstranily se při tom nedostatky z minula.
  7. Protože od 23.1.2024 mohou obce a města žádat o dotace v rozsahu 5 – 100 milionů Kč na komplexní projekty, řešící revitalizaci veřejných prostranství, viz Revitalizace veřejných prostranství | Dotace pro obce Náměty, s kterými přicházíme, odpovídají dotačním podmínkám.
  8. Formát studie je zvolený, protože začít se musí hrubým definováním cílů pro celek. Najednou nelze udělat vše, ale vše je nutné koordinovat. Studie proto musí obsahovat i časový plán – rozdělení prací na etapy – po nichž se k cíli dospěje. Pokud se podaří prosadit zpracování studie a bude ochota její doporučení realizovat, bude následovat podrobná dokumentace pro provedení staveb a konečně stavební činnost.
  9. Zpracování studie dopravy a veřejných prostranství prosazujeme, protože takovou dokumentaci si může nechat vypracovat městská část. Původně jsme se snažili o to, aby uvedená témata byla součástí územní studie. Tu ale musí objednat MHMP a tam k tomu dlouhodobě není vůle.
  10. O pilotním projektu mluvíme protože nevíme o tom, že by pro obdobnou lokalitu byl vypracován podobně komplexní projekt, řešení, z něhož by bylo možné čerpat zkušenosti.
 2. Námět na studii dopravy a veřejných prostranství vypracoval ing. Jiří Fiala s přispěním ing. Pavla Tikmana, (bezpečnost dopravy), a ing. Tomáše Urbana, (nakládání s dešťovými vodami). Nikdo z autorů není specialista v uvedené oblasti a všichni počítají s tím, že specialisté přijdou při zpracování studie s řadou změn oproti návrhu. Studie by proto měla být v rozpracovanosti předložena obyvatelům Jiráskovy čtvrti k posouzení a připomínkám. Stále by měla vycházet z komplexního pohledu na Jiráskovou čtvrť jako na „zahradní město“, tak jak tato oblast byla původně navržena.

Zpracovaný námět dokumentuje zejména problémy v Jiráskově čtvrti a to:

 • stav vozovek a chodníků
 • dopravní bezpečnost – kritická místa, statistiku dopravních nehod
 • parkování na ulicích a veřejném prostranství
 • šířky ulic, vedení inženýrských sítí
 • odvádění srážkových vod
 • geologické složení území
 • stanoviště kontejnerů

Námět zahrnuje návrhy na řešení např.

 • zavedení jednosměrných ulic
 • úpravy parkování
 • možnosti zadržování srážkových vod
 • úpravy veřejného prostranství pro možnosti setkávání sousedů

Ing. Fiala komentoval promítaný materiál s odkazem na dokumentaci, fotografie daných míst, příklady možného řešení.

Celý materiál je k dispozici na webových stránkách spolku.

 1. Diskuse k námětu
 • kdo bude objednávat a zpracovávat studii – odbor dopravy?
 • studii by měl zadat ten, kde ji bude realizovat
 • rozdělit kroky na to, čím lze ihned přispět ke zlepšení situace – značky, omezení a samostatně nechat zpracovat studii dopravy, protože její zpracování není otázkou roku,
 • doporučení zavést omezení 30 km /hod v JČ, případně značkou průjezd zakázán (kontrola policií)
 • nesouhlas se zvyšováním parkovacích míst, spíš apelovat na majitele nemovitostí, aby využívali garáže, vlastní pozemky k parkování aut a ne jako skladiště, provozovny apod.
  50 % garáží je využíváno k jiným účelům než parkování aut
 • v letech 2023-24 má být údajně opravovaná ul. Psohlavců . Je tedy nejvyšší čas jednat, ať se jen nezalátají díry
  Současně mají v roce 2024 probíhat práce v souvislosti se změnou nízkotlakého rozvodu plynu na středotlaký. (Věkova ul.) – tj. opět zásah do komunikací, které po jejich dokončení nebudou moci být znovu upravovány. Tedy nejvyšší čas navrhnout smysluplné řešení.
 • V Ohnivcově ul. je schválena výstavba vila domu a 18 „parkovacích míst“ – opět problém, který úředníci neřeší s přihlédnutím k dopravní situaci v JČ
 • Striktní nesouhlas jakéhokoliv zásahu spolku do života občanů v JČ.
 1. Další záměry
  1. Vyhodnotíme odpovědi ze schůze a z anketních lístků a výsledek zveřejníme na našich webových stránkách.
  2. Pokud výsledkem bude většinový zájem na tom, aby se nedostatky v Jiráskově čtvrti odstranily, zahájíme jednání o vypracování dopravní studie na podkladě „Námětu“ a výsledků ankety se zastupiteli a úředníky MČ Praha 4, IPR a Magistrátu hl.m. Prahy.

Zapsaly: Ing. Eva Lačňáková, Mgr. Anna Fialová