Stanovy spolku Jiráskova čtvrť, z.s.

čl. 1
Název, sídlo a působnost spolku

1. Název spolku: Jiráskova čtvrť, z.s., (dále jen „spolek“)

2. Sídlo spolku: Praha 4

3. Působnost spolku: území České republiky

čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a samosprávným svazkem občanů (členů spolku), založený k aktivní činnosti na ochranu přírody a krajiny, k prosazování politiky architektury a stavební kultury, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí – zejména v Jiráskově čtvrti v Praze 4. Spolek je založen na dobu neurčitou.

čl. 3
Cíle činnosti

 Cíle spolku jsou:
– ochrana přírody a krajiny;
– prosazování Usnesení vlády ČR ze dne 14.1.2015, č.22 „Politika architektury a stavební kultury České republiky“;
– prosazení regulačního plánu pro Jiráskovu čtvrť;
– ochrana před výstavbou, nerespektující kontinuitu charakteru prostředí a strukturu zástavby;
– podpora veřejnosti v jejich oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí;
– působení ve prospěch zlepšování veřejných prostorů a podpora rekreačních aktivit;
– působení ve prospěch dopravní bezpečnosti (pro pěší, cyklisty i automobilisty) i bezpečnosti celkové;
– působení ve prospěch účasti veřejnosti v procesu plánování sídel;
– působení ve prospěch posilování identifikace obyvatel s bydlištěm;
– působení ve prospěch funkčního stavu inženýrských sítí a komunikací.

čl. 4
Formy činnosti

Formy činnosti spolku jsou zejména:
– soustřeďování a poskytování informací, souvisejících s cíli spolku;
– organizování občanských a petičních kampaní v souladu s cíli spolku;
– účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány v rámci činnosti spolku;
– kooperace se spolky podobného zaměření.

čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let i osoba právnická;

2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena musí být 2/3 členů výboru. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

4. Člen spolku má právo zejména:
– účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a případné další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
– posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;
– předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

5. Člen má povinnost:
– dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s jeho cíli.

6. Členové spolku se evidují v neveřejném seznamu.

7. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky. Pokud se průběhu činnosti spolku ukáže nutnost příspěvky vybírat, rozhodne o tom členská schůze.

čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku, adresovaného výboru, o ukončení členství ve spolku, úmrtím, vyloučením pro hrubé porušování stanov a dále pokud se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Členství rovněž zaniká zánikem spolku či z jiného důvodu stanoveného příslušným zákonem.

čl. 7
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
– členská schůze;
– výbor spolku.

čl. 8
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.

2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje nadpoloviční většina členů spolku.

3. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze bude svolána i v případě, že o to požádá písemně třetina členů spolku a to do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4. Členská schůze:
– schvaluje změny stanov spolku;
– volí pětičlenný výbor spolku, případně výbor odvolává;
– schvaluje případný rozpočet, zprávu o činnosti; zprávu o hospodaření za minulé období;
– rozhoduje o vyloučení člena;
– určuje formy a konkretizaci činností pro další období;
– rozhoduje o členství spolku v koalicích a kampaních;
– rozhoduje o zrušení spolku a způsobu jeho likvidace.

čl. 9
Výbor spolku

1. Mezi členskými schůzemi řídí činnost výbor spolku.

2. Výbor spolku je pětičlenný. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

3. Výbor spolku:
– zajišťuje činnosti spolku, uvedené v článku 4;
– na žádost člena projedná věc na nejbližší schůzi;
– svolává členskou schůzi;
– vykonává rozhodnutí členské schůze;
– připravuje:
– zprávu o činnosti za minulé období;
– návrh na změny stanov a cíle další činnosti.

4. Funkční období členů výboru spolku jsou 3 roky, přičemž neskončí před zvolením výboru nového.

5. Členství ve výboru zaniká:
– uplynutím funkčního období;
– odstoupením;
– odvoláním členskou schůzí;
– úmrtím.

čl. 10
Statutární orgán spolku

1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Jeho členové jsou jednateli.

2. Jednatel spolku:
– zastupuje spolek navenek;
– jedná za spolek vůči třetím osobám;
– realizuje vůli členů spolku, projevenou v rozhodnutích;
– zodpovídá za přidělenou oblast zájmu spolku a o své činnosti informuje výbor;
– podle potřeby pomáhá při zajišťování činnosti ostatních jednatelů;
– písemně uděluje plnou moc členům spolku, nebo dalším osobám, k zastupování spolku.

3. Jednatelé jednají za spolek samostatně, s výjimkou vymezených pravomocí uvedených v bodě 6.

4. Jednatelé mají rozdělené následující činnosti spolku:
– organizace činnosti spolku;
– regulační plán, územní studie, vztaženo pro Jiráskovu čtvrť;
– komunikace s veřejností;
– dopravní řešení, inženýrské sítě, stav veřejných prostorů;
– metropolitní plán;
– právní otázky;
– pokladník.

5. Činnost výboru řídí jednatel pro organizaci. Ze schůzí a rozhodnutí výboru vyhotoví písemný zápis.

6. Vymezenými pravomocemi jsou:
– podepisování smluv;
– disponování s prostředky na účtu (bude-li zřízen).

7. Vymezené pravomoci vykonává jednatel na základě souhlasu většiny členů výboru.

čl. 11
Hospodaření spolku

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy mohou tvořit dary, dotace a granty.

2. Bude-li třeba zajistit/podpořit činnost spolku finančně, členská schůze spolku rozhodne o:
– výši příspěvků a možnostech dalších příjmů, jejich výběru/přijímání;
– vedení účetnictví včetně revize.

3. Případné výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov.

čl. 12
Zánik spolku

Při zániku spolku bude případný zbylý majetek, podklady předány na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

čl. 13
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi, která se konala v Praze dne 11.12.2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

 

V Praze 11.12.2017

 

Statutární orgán – výbor:

jednatelka: MUDr. ANNA ČECHÁKOVÁ,
Na výstupu 1651/8, Braník, 147 00 Praha 4
jednatelka: MUDr. ANNA ČECHÁKOVÁ,
Na výstupu 1651/8, Braník, 147 00 Praha 4
jednatel: PETR DOLEŽAL,
Nad branickým pivovarem 446/6, Braník, 147 00 Praha 4
jednatel: Ing. JIŘÍ FIALA,
Věkova 1516/14, Braník, 147 00 Praha 4
jednatelka: Ing. EVA LAČŇÁKOVÁ,
Kamenitá 304/3, Braník, 147 00 Praha 4
jednatel: Ing. PETR TRAUŠKE,
Věkova 1690/10, Braník, 147 00 Praha 4