Úvodní informace

Prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňuje náš život více, než si připouštíme. Naši náladu, naši energii, naše zdraví. Jsou místa, vytvořená lidskou činností, k nimž jsme lhostejní, místa, kde se cítíme stísněně. Jiná jsou naopak přátelská a přívětivá, kde si přejeme žít. Takovým místem, podle představy svých zakladatelů, měla být, a také dlouho byla, Jiráskova čtvrť, navržená na principech zahradního města.

Dnes jsme svědky stále sílících snah, bohužel někdy úspěšných, přestavovat původní rodinné domy na kapacitní domy bytové. Děje se tak nahodile, bez ohledu na okolí. Hrozí tak pozvolná přeměna na špatné sídliště. A státní správa, zastoupená především Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4,  je k tomu buď zcela lhostejná, nebo dokonce těmto stavebním záměrům svým rozhodováním zcela nepřiměřeně „umetá cestičku“. Přitom si musí být vědoma toho, že tak činí v rozporu s platnými předpisy (zejména Územním plánem hl. M. Prahy).

Tento stav přiměl několik sousedů, bezprostředně ohrožených škodlivou výstavbou, zorganizovat „Petici za zachování Jiráskovy čtvrti, jako zahradního města“ a později založit spolek Jiráskova čtvrť. Od počátku jsme si uvědomovali, že je nutné bránit čtvrť jako celek, tedy zájmy obyvatel rodinných i družstevních domů.

Spolek jsme zakládali s představou, že bude otevřený pro každého, kdo bude souhlasit s jeho cíli a stanovami. Víme, že by naše činnost mohla být úspěšnější, kdyby se do ní zapojili ti, jejichž profese k ní má blízko, zejména právníci, urbanisté a architekti, stavební inženýři, odborníci na problémy životního prostředí. Nebo ti, kdo mají zkušenost v oblasti bezpečnosti, kdo mají zájem vytvářet a posilovat sousedskou pospolitost. Vlastně všichni, komu záleží na udržení a zlepšení podmínek pro život v Jiráskově čtvrti.

Při snaze ochránit charakter naší čtvrti jsme postupně získali informace a zkušenosti, které zvyšují naději na úspěch našich námitek v územních a stavebních řízeních. Nabízíme je všem, kdo se u nás do podobné situace dostanou.

Tyto stránky mají Vás, naše sousedy, seznámit s tím, co spolek zamýšlí a dělá. Bližší informace naleznete ve stanovách spolku a v dalších rubrikách těchto stránek. Vaše podpora a spolupráce by šance na úspěch v jeho snažení podstatně zvýšila.