Inženýrské sítě a komunikace

Neuspokojivý technický stav inženýrských sítí a komunikací v Jiráskově čtvrti je dlouhou dobu známý a nikdo to neřeší. Jen ve Věkově ulici dochází k havárii vodovodu 3-5x za rok,  podobně je to s úniky plynu. Na Psohlavců, poblíž bývalého obchodu Včela, Pražské vodovody a kanalizace pravidelně nacvičují opravy rozvodu vody. Vždy po několika metrech „záplata“ po výkopu, ten poslední ještě bez konečného povrchu.

Trvalým problémem jsou „záplatované“ a nerovné vozovky na většině zdejších ulic. K příznivému vzhledu uličních prostorů nepřispívá telefonní rozvod na dřevěných sloupech. Občas se vyskytne informace o doplnění slaboproudých sítí, (internet, kabelová televize), rychle se vytratí, protože zde není dostatečná hustota připojených míst, aby to pro provozovatele těchto sítí bylo atraktivní.

V průběhu 90. let proběhla v části ulice Věkovy a v několika ulicích nad Branickým pivovarem stavba, zahrnující položení chybějící splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu a plynovodu a s tím spojenou opravu vozovek či jejich vybudování. (V části Věkovy ulice chybí regulérní vozovka stále). Tímto způsobem – nejdřív položení sítí, pak rekonstrukce vozovek a chodníků – by měl správce, s péčí řádného hospodáře, postupovat. Místo toho jsme svědky toho, jak nejsou zkoordinované stavby elektrikářů a plynařů:

– v současné době se v naší čtvrti  připravuje výměna kabelů nízkého napětí (NN), spojená s položením optického kabelu a s výměnou přípojných skříní pro jednotlivé odběratele. Podle informace, kterou odběratelé obdrželi v únoru 2017, měla obnova proběhnout v termínu 04/2017 – 12/2017. Začne se však (prý) v červnu 2019. Obnova vyžaduje rozkopání chodníků, místy i zásah do vozovky.

– v říjnu 2018 dostali odběratelé plynu zprávu o přípravě přechodu z nízkotlakého rozvodu (NTL) na středotlak (STL), bez udání termínu realizace. Projektant, který připravuje pro akci podklady, sdělil, že stavba začne v roce 2020. Opět to bude vyžadovat výkopy v chodnících a vozovkách.

Podle sdělení stavebního úřadu MČ 4, zodpovídá za koordinaci prací Technická správa komunikací (TSK). Uvedený příklad vyvolává otázku, zda je správa veřejného majetku v Praze správně nastavena.

Domníváme se, že i toto je téma pro spolky, snažící se o zlepšení života v lokalitách, o které chtějí pečovat. V našem případě jde o zkrácení doby omezení pro občany, které s sebou stavební práce přinášejí, a o úsporu veřejných peněz. K celkovému uspokojivému řešení chybí systémový přístup, zahrnující zjištění technického stavu všech inženýrských síti, vozovek a chodníků v celé Jiráskově čtvrti, vypracování potřebné dokumentace včetně projektu pro provádění stavby s optimalizovaným harmonogramem prací. To bychom, jako spolek, měli prosadit a kontrolovat.

K tomu bychom potřebovali najít spolupracovníka. Měl by to být nejspíš stavební inženýr se znalostmi v oboru městské inženýrství, projektant s praxí hlavního inženýra projektu a zkušenostmi v koordinaci inženýrských sítí, specialista na Projekt organizace výstavby, nebo třeba stavbyvedoucí, který takové stavby realizoval. Přihlásí se někdo?