Usnesení Rady HMP k Jiráskově čtvrti

Dne 29.8.2022 přijala Rada HMP usnesení k návrhu dalšího postupu ve věci rozvoje Jiráskovy čtvrti. Dokument předkládáme v plném znění.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ
Rady hlavního města Prahy

číslo 2088
ze dne 29.8.2022
k návrhu dalšího postupu ve věci rozvoje Jiráskovy čtvrti

Rada hlavního města Prahy

 1. bere na vědomí
  1. Informace a podklady spolku Jiráskova čtvrt, z.s., které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení
  2. stávající komplikovanou situaci s povolováním dílčích stavebních záměrů v lokalitě Jiráskovy čtvrti ve vazbě na charakter čtvrti
 2. konstatuje, že
  1. studie, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, je vhodná pro zohlednění v rámci aktů samosprávy při změnách v území a že má být brána v úvahu
  2. o studii, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, se může opřít Městská část Praha 4 při zohledňování charakteru území
  3. stávající územní plán pro dostatečnou ochranu stabilizovaného území v dané lokalitě není adekvátní zárukou
  4. cílem hl.m. Prahy je posilování ochrany stávajícího charakteru lokality Jiráskovy čtvrti
  5. v rámci pořizování nového územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) sleduje hl.m. Praha obdobné cíle, jako předmětná studie
 3. ukládá
  1. I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi
   1. informovat starostu Městské části Praha 4 a spolek Jiráskova čtvrť, z.s. o tomto usnesení
    Termín: 31.8.2022
 4. doporučuje
  1. MČ Praha 4
   1. v rámci definice charakteru území přihlížet k předmětné studii, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
    Termín: průběžně
  2. spolku Jiráskova čtvrť, z.s. v návaznosti na bod II. tohoto usnesení připomínkovat lokalitu v rámci procesu pořizování Metropolitního plánu v pozitivním smyslu, tj. podpořit a posílit cílový charakter dané lokality, případně jej dodefinovat

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Důvodová zpráva:

Na Radu hlavního města se obrátil spolek Jiráskova čtvrť, který je dlouhodobě nespokojený se stavem povolování dílčích stavebních záměru ve stabilizovaném území Jiráskovy čtvrti vzhledem k charakteru čtvrti s požadavkem na její větší ochranu.

Jiráskova čtvrť byla založena před 100 lety na principech zahradního města, zakotvených v prvorepublikových „Zastavovacích předpisech přehledových, regulačních a zastavovacích plánů pro hl.m. Prahu“. Ty vycházely ze zkušeností generací architektů-urbanistů, hledajících zákonitosti, které vedou k vytvoření uživatelsky přátelského a esteticky hodnotného životního prostředí. Zahradní města byla zakládána v době, kdy nikdo netušil, že dojde ke klimatické změně. Dnes jsou nezastupitelnou součástí zelené infrastruktury a brání rozšiřování městského tepelného ostrova do okrajových částí Prahy. Počítá se s nimi při zvyšování odolnosti a snižování zranitelnosti Prahy vůči dopadům změny klimatu. Pokud mají svoji funkci spolehlivě plnit, nelze v nich zvyšovat rozsah zastavěných a zpevněných ploch a velikost povrchů domů, absorbujících tepelné záření.

Spolek vytvořil svou vlastní studii předmětného území, jež je přílohou č. 1 usnesení Rady HMP, která je vhodná pro zohlednění v rámci aktů samosprávy při změnách v území a mohla by být brána v úvahu při zohledňování charakteru lokality.

Stávající územní plán v současné podobě vilové čtvrtě nechrání dostatečně vzhledem k nejednoznačnému výkladu pojmu stabilizovaného území v kontextu celé Prahy. Odbor územního rozvoje MHMP musí každý záměr ve stabilizovaném území posuzovat podle definice platné pro celou Prahu což ponechává prostor k subjektivním výkladům. Na všechny problémy území nepamatují ani územně analytické podklady, ke kterým by měl odbor územního rozvoje v případě vydání stanoviska, zda je záměr v souladu s územním plánem přihlížet.

HMP by rádo posílilo ochranu stávajícího charakteru lokality Jiráskovy čtvrti. Toto dokládá i koncept nového metropolitního plánu, kde je již stanovena individuální ochrana jednotlivých lokalit a tím sleduje obdobné cíle, jako předmětná studie.

Toto usnesení si klade za cíl pomocí přiložené územní studie vytyčit mantinely pro rozhodování úředníků a posílit ochranu stávajícího charakteru lokality Jiráskovy čtvrti a doporučuje MČ Praha 4 v rámci definice charakteru území přihlížet k předmětné studii, která je přílohou č. 1 usnesení Rady HMP.